ALGEMENE VOORWAARDE

Dit zijn de algemene voorwaarden van O.C.U. Engineering B.V. .

kantoorhoudende te Waalwijk aan de veerweg  7 (5145 NS), ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69687994. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van OCU Engineering bv, alsmede op alle overeenkomsten tussen OCU Engineering bv en de afnemer van haar producten, nader te noemen: de Klant. OCU Engineering bv en de Klant mogen alleen van de algemene leveringsvoorwaarden afwijken als die afwijking schriftelijk (in de hierna in artikel 1 omschreven betekenis) is bevestigd. OCU Engineering bv zal de algemene leveringsvoorwaarden kosteloos aan de Klant doen toekomen. De algemene leveringsvoorwaarden zijn ook te vinden op de website van OCU Engineering bv (https://ocuengineering.nl/algemene-voorwaarden OCU Engineering bv heeft het recht om de algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. Vanaf de datum van kennisgeving van wijziging aan de Klant, zal de laatste versie van de algemene leveringsvoorwaarden op de rechtsverhouding tussen OCU Engineering bv en de Klant van toepassing zijn. In de algemene leveringsvoorwaarden worden OCU Engineering bv en de Klant gezamenlijk aangeduid als: Partijen.

 

Artikel 1A : Levertijd / uitvoeringsperiode

5.1.  Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.

5.2.  De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.3.  Als er sprake is van:

 1. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;
 2. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;
 3. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

 • Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.
 • Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 1B: Levering en risico-overgang

6.1.  Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.

6.2.  Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

 

Artikel 1 In de algemene leveringsvoorwaarden worden verder de navolgende begrippen gehanteerd

 • Aanbod: een van OCU Engineering bv afkomstig aanbod, een van OCU Engineering bv afkomstige offerte of een door OCU Engineering bv gedaan voorstel
 • Dag: een kalenderdag• Overeenkomst: iedere overeenkomst, strekkende tot de levering van de producten van OCU Engineering bv aan de Klant
 • Producten: een of meer machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek, een of meer ventilatoren of een of meer benodigdheden voor luchtbehandeling uit het assortiment van OCU Engineering bv
 • Schriftelijk: op schrift, per e-mail of via de website van OCU Engineering bv.

Artikel 2 aanbod strong

 1. 1. Elk Aanbod is vrijblijvend, in die zin dat het onverwijld na de acceptatie door de Klant nog schriftelijk en zonder opgaaf van redenen door OCU engineering bv kan worden herroepen, en voorwaardelijk, in die zin dat het geldt zolang de voorraad van OCU Engineering bv of haar leveranciers strekt.
 2. 2. Elk Aanbod is 30 dagen geldig, tenzij anders is overeengekomen.
 3. 3. Elk Aanbod bevat de informatie die voor de Klant noodzakelijk is om zijn/haar rechten en verplichtingen jegens OCU Engineering bv te kunnen kennen. In het Aanbod wordt in ieder geval opgenomen:
 4. a. de prijs van de Producten, ex- en inclusief belastingen;
 5. b. een overzicht en specificatie van de Producten;
 6. c. de beoogde datum van levering;
 7. d. de kosten van levering van de Producten;
 8. e. de wijze van betaling en;
 9. f. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand komt en de handelingen die daarvoor nodig zijn.
 10. 4. Een Aanbod is pas bindend indien de Klant het Schriftelijk heeft geaccepteerd (vergelijk hierna onder artikel 3) en OCU Engineering bv Schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd dat er een Overeenkomst tussen Partijen tot stand is gekomen of indien de Klant het Schriftelijk heeft geaccepteerd (vergelijk hierna onder artikel 3) en OCU Engineering bv een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst. In alle overige gevallen komt er geen Overeenkomst tussen Partijen tot stand. De Klant kan zijn/haar bestelling tot aan het moment van voormelde bevestiging of tot aan het moment van voormeld begin van uitvoering van de Overeenkomst door OCU engineering bv nog kosteloos annuleren.

Artikel 3 ; bestellingen (acceptatie)

Bestellingen dienen via de bestelprocedure op de website van ocu engineering bv (www.ocuengineering.nl) of Schriftelijk te worden gedaan. De Klant dient zich te registreren – zijnde het waarheidsgetrouw verstrekken van zijn/haar actuele (rechts)persoonsgegevens aan OCU Engineering bv – om de Producten te kunnen bestellen. De Klant dient een sterk wachtwoord voor zijn/haar account te gebruiken. De Klant dient dat wachtwoord nooit aan anderen af te geven. De Klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van zijn/haar account (bijvoorbeeld in de vorm van bestellingen van derden via dat account).

 1. 2. Indien een bestelling niet (geheel) door OCU engineering bv kan worden geaccepteerd, zal OCU Engineering bv een alternatief aanbod doen.
 2. 3. OCU Engineering bv behoudt zich het recht voor om een bestelling Schriftelijk en zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 4 ; levering

 1. 1. De Producten worden, na overleg met de Klant, door de Klant bij OCU Engineering bv afgehaald of door OCU Engineering bv naar de Klant vervoerd/verzonden.
 2. 2. De Producten zullen binnen 14 dagen na betaling door de Klant worden geleverd – of doordat de Klant de Producten binnen die termijn bij OCU Engineering bv zal hebben afgehaald of doordat OCU Engineering bv de Producten binnen die termijn naar de Klant zal hebben vervoerd/verzonden – tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. 3. De door OCU Engineering bv gecommuniceerde termijn van levering is indicatief en kan nimmer gelden als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient de Klant OCU Engineering bv in gebreke te stellen.

 

 1. 4. De Klant is verplicht de Producten bij levering van een bestelling af te nemen, ook indien die bestelling (deels) onjuist is. Als de Klant weigert de Producten af te nemen, waaronder tevens wordt verstaan de situatie dat de Klant niet op het afgesproken tijdstip op de plaats van levering aanwezig is, of indien de Klant nalatig is met het verstrekken van de voor de levering noodzakelijke informatie of instructies, zijn de Producten vanaf dat moment voor risico van de Klant en komen de kosten voor retourzending – met een minimum van € 80,- per palletplaats – opslag, bewaring en extra levering van de Producten voor rekening van de Klant, zonder dat de Klant recht heeft op terugvordering van het eventueel reeds aan OCU engineering bv voor de Producten betaalde bedrag.

Artikel 5 ; prijs

 1. 1. Alle door OCU Engineering bv gecommuniceerde prijzen zijn in euro’s, exclusief 21% btw en onder voorbehoud van stijgingen van fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachtkosten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren, alsmede onder voorbehoud van druk-, zet-, of typfouten. Indien een of meer van voormelde factoren zich voor de levering van de Producten aan de Klant voordoen, is OCU Engineering bv gerechtigd de prijzen van de Producten dienovereenkomstig te verhogen. OCU Engineering bv is niet aansprakelijk voor de gevolgen van voormelde fouten.
 2. 2. Alle prijzen zijn inclusief verpakking en exclusief kosten van vervoer/verzending en heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.
 3. b. de derde niet buiten Europa is gevestigd;
 4. c. het prijsverschil voor OCU Engineering bv controleerbaar is;
 5. d. de leverings- en garantievoorwaarden van de derde gelijk zijn aan die van OCU Engineering bv en;
 6. e. het niet gaat om show- of demoartikelen van de derde.

Artikel 6: Geheimhouding

3.1.  Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.

3.2.  De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.

3.3.  Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.4.  Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 7 ; betaling en incassokosten

 1. 1. De Klant kan betalen met ideal, creditcard of bankoverschrijving. OCU Engineering bv accepteert eveneens contante betalingen, doch niet voor een hoger bedrag dan € 3.500,- per bestelling.
 2. 2. De factuur van OCU Engineering bv moet altijd direct en volledig door de Klant worden betaald, tenzij OCU Engineering bv bereid is om voorafgaand aan volledige betaling aan de Klant te leveren, in welk geval de factuur van OCU Engineering binnen zeven dagen na de levering moet worden betaald. 3. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, strekt een betaling van de Klant eerst in mindering op de oudste vervallen factuur van de Klant, zij het dat OCU Engineering bv steeds bevoegd is een andere vervallen factuur van de Klant aan te wijzen, waarop de betaling in mindering strekt. 4. De Klant is niet bevoegd het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk te verrekenen met enige vordering die hij/zij op OCU Engineering bv mocht hebben. 5. Indien de Klant de factuur niet op tijd betaalt, is hij/zij van rechtswege – en derhalve zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist – in verzuim en is OCU Engineering bv bevoegd haar verplichtingen uit de lopende Overeenkomsten met de Klant op te schorten. Daarenboven is de Klant gehouden om OCU Engineering bv op eerste verzoek van OCU Engineering bv adequate persoonlijke of zakelijke zekerheid te bieden, naar keuze van OCU Engineering bv, voor de nakoming van enige verplichting van de Klant uit de met OCU Engineering bv gesloten Overeenkomsten. Door het verzuim van de Klant dient de Klant de wettelijke handelsrente over het niet betaalde bedrag aan OCU Engineering bv te betalen. De wettelijke handelsrente over het niet betaalde bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot aan het moment van volledige betaling. Iedere betaling door de Klant wordt eerst toegerekend aan de wettelijke handelsrente, daarna aan de buitengerechtelijke incassokosten (vergelijk hierna sub 7) en pas daarna aan de hoofdsom.
 3. 6. De volledige vordering van OCU Engineering bv op de Klant is onmiddellijk opeisbaar indien:
 • de Klant een betalingstermijn overschrijdt;
 • de Klant failliet is of in surseance van betaling;
 • de Klant (rechtspersoon) ontbonden of geliquideerd wordt;
 • de Klant (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld, een wettelijke of informele schuldsaneringsregeling aanvraagt of overlijdt.
 1. 7. In geval van verzuim is de Klant buitengerechtelijke incassokosten aan OCU Engineering bv verschuldigd. Bij een factuurbedrag tot € 267,- zullen deze kosten € 40,- bedragen. Bij een hoger factuurbedrag zijn de buitengerechtelijke incassokosten als volgt:
 • 15% over de eerste € 2.500,-;
 • 10% over het meerdere tot € 5.000,-;
 • 5% over het meerdere tot € 10.000,-;
 • 1% over het meerdere tot € 200.000,-;
 • 0,5% over het meerdere.

Artikel 8 ; vervoer/verzending

 1. 1. OCU Engineering bv zorgt voor een wijze van vervoer/verzending die geschikt is voor de Producten. De Producten worden indien mogelijk vervoerd tot aan de eerste deur van het gebouw van de Klant, waarmee het vervoer is geëindigd. Indien de Klant wenst dat de Producten door OCU Engineering bv naar binnen worden gebracht, gebeurt dat voor risico van de Klant.
 2. 2. Schade aan de Producten die is ontstaan tijdens het vervoer/de verzending, komt voor rekening en risico van OCU Engineering bv. Schade aan de Producten die nadien is ontstaan, komt voor rekening en risico van de Klant.
 3. Als de Klant een andere dan de door OCU Engineering bv bepaalde wijze van vervoer/verzending van de Producten wenst, komen de risico’s en eventuele extra kosten daarvan voor rekening van de Klant.
 4. OCU Engineering bv mag een bestelling in delen (laten) vervoeren/verzenden.

Artikel 9 ; controle en klachtenregeling

 1. 1. OCU Engineering bv levert de Producten met een pakbon, die Partijen ondertekenen. De ondertekende pakbon geldt als vaststelling van de hoeveelheid geleverde producten van die levering.
 2. 2. De Klant moet het geleverde (laten) onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt. De Klant moet onderzoeken of de juiste Producten zijn geleverd en of de kwantiteit en de kwaliteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
 3. 3. De Klant moet eventuele zichtbare gebreken of klachten binnen drie dagen na levering Schriftelijk aan OCU Engineering bv melden. De Klant moet eventuele niet zichtbare gebreken binnen drie dagen na de ontdekking daarvan Schriftelijk aan OCU Engineering bv melden. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
 4. 4. Indien de Klant de Producten reeds heeft gemonteerd of verwerkt, kan hij/zij geen klachten meer aan OCU Engineering bv melden, ook al is de termijn om klachten aan OCU Engineering bv te melden nog niet verstreken.
 5. 5. Als de Klant een klacht tijdig meldt, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op.
 6. 6. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten van OCU Engineering bv die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 10 ;

annulering bij OCU Engineering bv kan, geheel onverplicht en louter ter beoordeling van OCU Engineering bv, de Producten van de Klant terugnemen en crediteren, mits de Producten niet langer dan zeven dagen geleden aan de Klant zijn geleverd, ongeschonden en ongebruikt zijn, in de oorspronkelijke staat verkeren, nog in de oorspronkelijke verpakking zijn verpakt en op het moment van terugname nog tot het assortiment van OCU Engineering bv behoren. Indien OCU Engineering bv van die bevoegdheid gebruik maakt, is OCU Engineering bv tevens bevoegd de Klant te belasten met annuleringskosten, zijnde 35% van de

oorspronkelijke ordersom (inclusief kosten van vervoer/verzending), met een minimum van € 50,-. De hier omschreven bevoegdheid van OCU Engineering bv laat de gehoudenheid van de Klant om te voldoen aan zijn/haar betalingsverplichting jegens OCU Engineering bv onverlet, met dien verstande dat OCU Engineering bv het uiteindelijk teveel door de Klant betaalde bedrag terstond na terugname , creditering en afboeking van de annuleringskosten aan de Klant zal terugbetalen. Afwijkende Producten, specials (Producten die naar de specificaties van de Klant zijn gemaakt) en luchtkanalen met toebehoren zullen nimmer worden teruggenomen en/of gecrediteerd.

Artikel 11 ; garantie

 1. 1. OCU Engineering bv garandeert dat de Producten voldoen aan alle relevante regelgeving en de gebruikelijke eisen die daaraan worden gesteld.
 2. 2. Voormelde garantie geldt voor de duur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van levering.
 3. 3. De garantie geldt alleen voor de originele Koper. Wederverkopers of verhuurbedrijven zijn uitgesloten van garantie.
 4. 4. De Producten zijn bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van de Producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn, respectievelijk niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de Klant. OCU Engineering bv geeft in zoverre geen garantie.
 5. 5. OCU Engineering bv geeft (verder) geen garantie:
 • als de Klant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen tegenover OCU Engineering bv, uit welken hoofde dan ook;
 • als de Klant een klacht tardief meldt;
 • als de klacht van de Klant ongegrond is;
 • als de Producten niet meer zijn te identificeren als afkomstig van OCU Engineering bv;
 • als OCU Engineering bv niet de mogelijkheid heeft gehad om de Producten te onderzoeken;
 • als de Producten defecten vertonen die voortkomen uit een stroomstoring;
 • als er sprake is van normale slijtage van de Producten;
 • bij beschadigingen, onjuist/onoordeelkundig gebruik, onjuist/onoordeelkundig/ontijdig onderhoud van de Producten en bij reparaties (inclusief wijzigingen) van de Producten door anderen dan de monteurs van OCU Engineering bv;
 • als de Producten niet nieuw waren ten tijde van de levering;
 • als de Klant afwijkende Producten of specials heeft besteld;
 • bij gebruik van de Producten voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden.
 1. OCU Engineering bv heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de garantie na te komen door, naar keuze van OCU Engineering bv, reparatie op kosten van OCU Engineering bv, levering van vervangende Producten op kosten van OCU Engineering bv of terugbetaling van de factuurwaarde van de Producten door OCU Engineering bv aan de Klant. De Klant dient de Producten Franco aan OCU Engineering bv terug te zenden en de Producten zullen na reparatie/vervanging op kosten van OCU Engineering bv aan de Klant worden teruggezonden. Terugbetaling van de factuurwaarde van de Producten kan alleen op het rekeningnummer waarvan de factuur is voldaan.

Artikel 12 ; aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. 1. De Producten kunnen afwijken van de tekeningen of foto’s die daarvan op de website van OCU Engineering bv (www.ocuengineering.nl) zijn geplaatst. Indien de Producten minimale afwijkingen van bijvoorbeeld afmetingen, aantallen, gewichten, kleuren of technische gegevens vertonen, kunnen die afwijkingen niet als een tekortkoming van OCU Engineering bv worden aangemerkt, tenzij OCU Engineering bv ter zake van een of meer van voormelde aspecten een uitdrukkelijke schriftelijke garantie aan de Klant heeft verstrekt
 2. 2. OCU Engineering bv is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer OCU Engineering bv en de Klant of tussen OCU Engineering bv en derden, voor zover betrekking hebbend op de door de Klant bij OCU Engineering bv bestelde producten.
 3. 3. OCU Engineering bv is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, boetes of kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst of uit het gebruik van de Producten. De Klant vrijwaart OCU Engineering bv voor alle schade, die voor OCU Engineering bv mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door OCU Engineering bv aan de Klant geleverde Producten mochten verkrijgen.
 4. 4. Als OCU Engineering bv ondanks de in dit artikel onder lid 3 omschreven exoneratie toch aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 5.000,-.
 5. 5. De aansprakelijkheid van OCU Engineering bv is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van OCU Engineering bv uitkeert.
 6. 6. De beperkingen van de aansprakelijkheid uit dit artikel gelden niet als de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van OCU Engineering bv.

Artikel 13 ; eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

De door OCU Engineering bv geleverde producten blijven eigendom van OCU Engineering bv totdat de Klant alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met OCU Engineering bv gesloten Overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de verplichtingen met betrekking tot de Producten zelf, de verplichtingen met betrekking tot de krachtens de Overeenkomsten door OCU Engineering bv verrichte of nog te verrichten diensten of de verplichtingen met betrekking tot de niet-nakoming van de Overeenkomsten door de Koper. De Koper is verplicht de door OCU Engineering bv onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten op eerste verzoek van OCU Engineering bv af te geven. De Koper verleent OCU Engineering bv reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om de terreinen van de Koper te betreden teneinde de Producten terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van OCU Engineering bv op volledige schadevergoeding. De door OCU Engineering bv aan de Koper geleverde Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De koper is niet bevoegd de Producten te verpanden anders dan door het hierna te omschrijven voorbehouden pandrecht, dan wel enig recht op de Producten te vestigen. Op de geleverde Producten die door betaling in eigendom van de Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de Koper bevinden, behoudt OCU Engineering bv zich reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering die OCU Engineering bv op de Koper mocht hebben. De Koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht als hiervoor omschreven op de door OCU Engineering bv geleverde Producten die door de Koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van OCU Engineering bv is komen te vervallen. De koper is gehouden op eerste verzoek van  OCU Engineering bv  daartoe zijn/haar medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht. Indien derden enig recht op de door OCU Engineering bv onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of willen doen gelden, is de Koper verplicht OCU Engineering bv hieromtrent zo spoedig mogelijk te informeren. De Koper verplicht zich op het eerste daartoe strekkende verzoek van OCU Engineering bv de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal. De Koper verplicht zich ertoe al zijn/haar aanspraken op de verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verpanden aan OCU Engineering bv op de in artikel 3:239 BW voorgeschreven wijze.

Artikel 14 ; verjaring

Alle vorderingen en verweren tegen OCU Engineering bv verjaren na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de datum van levering.

Artikel 15 ; intellectueel eigendom</strong

 1. 1. OCU Engineering bv garandeert dat de Producten geen inbreuk maken op Nederlandse intellectuele eigendomsrechten.
 2. 2. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt OCU Engineering bv alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten, alsmede op de door OCU Engineering bv in het kader van de Overeenkomst gemaakte ontwerpen, plannen, documenten, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, films, programmatuur en andere creaties, alsmede op de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor door OCU Engineering bv aan de Klant kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht. Voormelde creaties/informatie zijn/is uitsluitend bestemd om door de Klant te worden gebruikt en mogen/mag vonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van OCU Engineering bv niet door de Klant worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de creaties/informatie anders voortvloeit.

Artikel 16 ; geheimhouding en privacy

 1. 1. OCU Engineering bv zal alle informatie van de Klant geheimhouden tegenover derden, tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking.
 2. 2. OCU Engineering bv zal de informatie van de Klant niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor die informatie is gegeven, behalve als OCU Engineering bv optreedt in een procedure waarbij deze gegevens van belang kunnen zijn.
 3. 3. OCU Engineering bv zal de inhoud van de Overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere in welke vorm dan ook gedane uitingen van de Klant niet openbaar maken en zij zal ervoor zorgen dat derden geen kennisnemen van de inhoud daarvan, onverminderd het in het eerste lid van dit artikel bepaalde.
 4. 4. OCU Engineering bv beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 17 ; ontbinding

OCU Engineering bv heeft het recht de Overeenkomst met de Klant te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, indien:

 1. De Klant niet voldoet aan zijn hiervoor in artikel 8, lid 4 omschreven afnameverplichting.
 2. de Klant in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. aan de Klant surseance van betaling wordt verleend;
 4. de Klant een andere wettelijke of informele schuldsaneringsregeling aanvraagt;
 5. de Klant door executoriaal beslag wordt getroffen;
 6. de Klant door conservatoir beslag wordt getroffen en dit beslag niet binnen 30 dagen wordt opgeheven;
 7. de Klant onder curatele of onder bewind wordt gesteld.

Artikel 18 1; overmacht

8.1.  Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

8.2.  Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3.  Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmacht situatie is vervallen, komt opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

8.4.  Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.

8.5.  Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 19 ; nietigheid

Als een deel van de algemene leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene leveringsvoorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door (een) bepaling(en) die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling(en) volgt/volgen.

Artikel 20 ; tegenstrijdigheid

In het geval dat de algemene leveringsvoorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen afspraken.

Artikel 21 ; ‘batte of forums’ OCU Engineering bv wijst op voorhand de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk af.

Artikel 22 ; installatie OCU Engineering bv kan de Klant ten behoeve van de installatie van de Producten verwijzen naar een installateur. Aldus komt evenwel geen overeenkomst (van aanneming van werk) tussen OCU Engineering bv en de Klant tot stand. De Klant dient altijd zelf met de installateur te contracteren. De installateur is niet aan te merken als een hulp- of tussenpersoon van OCU Engineering bv en OCU Engineering bv staat op geen enkele wijze jegens de Klant in voor de kwaliteit van het werk van de installateur. Dus OCU Engineering bv kan niet aangeklaagd worden over instalatie werkzaamheden die goed of niet goed worden uitgevoerd  door de instalateur. Klant dient zelf contact op zoeken met de instalateur en zelf aanwezig te zijn tijdens instalatie werkzaamheden.

Artikel 23 ; verboden Het is de Klant op straffe van verval van al zijn/haar rechten op grond van of voortvloeiend uit de Overeenkomst of de algemene leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk verboden om veranderingen in de Producten aan te brengen, tenzij uit de aard van de Producten anders volgt of Schriftelijk anders is overeengekomen, alsmede om de Producten te gebruiken ten behoeve van de teelt/vervaardiging van waren die in strijd zijn met de Opiumwet (zowel soft- als harddrugs).

Artikel 24 ; identificatie OCU Engineering bv behoudt zich het recht voor om de Klant zonder opgaaf van redenen te vragen zich te identificeren (door overlegging van een geldig legitimatiebewijs en/of een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel)

Artikel 25 ; toepasselijk recht Op de Overeenkomst en op de algemene leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 26 ; bevoegde rechter

Alle geschillen die uit de Overeenkomst en/of uit de algemene leveringsvoorwaarden voortvloeien, zullen in eerste instantie worden berecht door de Rechtbank Zeeland ; West-Brabant